Metallofullerenol Inhibits Cellular Iron Uptake by Inducing Transferrin Tetramerization

Jinxia Li, Xueqing Xing, Baoyun Sun, Yuliang Zhao, Zhonghua Wu

Research output: Contribution to journalArticle

2 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Metallofullerenol Inhibits Cellular Iron Uptake by Inducing Transferrin Tetramerization'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds