Improving aspergillus niger tannase yield by N++ ion beam implantation

Wei Jin, Guangjun Nie, Hui Liu, Yang Xiaoran, Guohong Gong, Li Wang, Zhiming Zheng

Research output: Contribution to journalArticle

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Improving aspergillus niger tannase yield by N<sup>++</sup> ion beam implantation'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy