Haematological effects induced by subacute inhalation of silica nanoparticles

Zhen Chen, Tiancheng Wang, Huan Meng, Genqmei Xing, Hui Yuan, Chengcheng Zhang, Chang Ye, Feng Zhao, Yulianq Zhao, Zhifang Chai

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Haematological effects induced by subacute inhalation of silica nanoparticles'. Together they form a unique fingerprint.