Effects of ZnO nanoparticles on antioxidant enzyme system of zebrafish embryos

Wen Jing Tian, Wei Bai, Chun Lu Zhao, Zhi Yong Zhang, Jun An Cui, Xiao He, Yu Hui Ma, Yu Liang Zhao

Research output: Contribution to journalArticle

11 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Effects of ZnO nanoparticles on antioxidant enzyme system of zebrafish embryos'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences