Detection of trace Hg2+ via induced circular dichroism of DNA wrapped around single-walled carbon nano tubes (Journal of the American Society (2008) 130, (9190-9191))

Xueyun Gao, Gengmei Xing, Yanlian Yang, Xiaoli Shi, Ru Liu, Weiguo Chu, Long Jing, Feng Zhao, Chang Ye, Hui Yuan, Xiaohong Fang, Chen Wang, Yuliang Zhao

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

5 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Detection of trace Hg2+ via induced circular dichroism of DNA wrapped around single-walled carbon nano tubes (Journal of the American Society (2008) 130, (9190-9191))'. Together they form a unique fingerprint.